1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen enerzijds een lid of een kandidaat-lid en anderzijds de feitelijke vereniging KOFonds Centraal Beheer, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de vennootschap van het lid.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.  Het lid of kandidaat-lid erkent deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
 2. KOFship bv is gemandateerd door KOFonds Centraal Beheer. De diensten van KOFship bv kunnen pas worden geleverd na:
  1. De volledige betaling van eenmalige administratieve bijdrage
  2. De betaling van de maandelijkse fee aan de hand van een SEPA-domiciliering, die bij de betaling van de administratieve bijdrage wordt aangeboden aan het kandidaat-lid
 3. Het lid dient te zorgen dat de diensten door KOFship bv op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.  Indien hieraan niet is voldaan, kan het lid geen aanspraak maken op de diensten van de feitelijke vereniging KOFonds Centraal Beheer of KOFship bv.  KOFship bv kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor niet-geleverde diensten indien het kandidaat-lid de procedure van lidmaatschap niet verder afhandelt.  Het kandidaat-lid garandeert dan ook dat hij/zij voor de volgende zaken zal instaan:
  1. Het openen of houden van een bankrekening op persoonlijke naam
  2. Het invullen van het rekeningnummer van deze bankrekening, op de persoonlijke account “MijnKOFonds” op de website www.kofonds.be/mijn-kofonds , die aangemaakt werd bij de toetreding
  3. Voorzien in voldoende provisie op deze bankrekening, zoals gesteld in de reglementen van de feitelijke vereniging KOFonds
  4. Het tekenen van een SEPA-domiciliëring ten gunste van de feitelijke vereniging KOFonds Centraal Beheer
 4. De aanspakelijkheid van KOFship bv is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan KOFship bv worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan het lid als aan derden. 
 5. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de eenmalige administratieve bijdrage onmiddellijk betaalbaar.   De maandelijkse fee wordt aan KOFship bv betaald via een SEPA-domiciliering.  
 6. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van het lidgeld, hebben KOFonds Centraal Beheer en/of KOFship bv het recht, zonder ingebrekestelling, hetzij de lidmaatschapsovereenkomst te ontbinden, hetzij toekomstige diensten op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.  Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zullen steeds in eerste instantie aan een erkend bemiddelaar voorgelegd worden.  Ingeval partijen niet akkoord gaan met de resultaten van een dergelijke bemiddeling, is enkel de rechtbank bevoegd van het arrondissement waar KOFonds Centraal Beheer en KOFship bv haar activiteiten hebben.