Een KOFonds bestaat uit 10 tot maximaal 50 zelfstandigen en ondernemers. Ze steunen elkaar financieel bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarvoor zetten ze elke maand geld opzij. Ze steunen elkaar ook sociaal en professioneel.

Je kan zelf een KOFonds oprichten, met je eigen netwerk. Je kan je ook aansluiten bij andere geïnteresseerden.

Wij – KOFship – ondersteunen alle KOFondsen en helpen jou om een KOFonds te vinden dat bij je past.

Hoe werkt het?

Aansluiten

Aansluiten

Geïnteresseerde ondernemers en zelfstandigen richten een KOFonds op. Een KOFonds is een feitelijke vereniging. Wij zorgen voor basisdocumenten, ondersteuning en advies.

Je kan ook later aansluiten bij een bestaand KOFonds

Sparen

Sparen

Sluit je aan? Dan open je een persoonlijke KOFonds-rekening. Daarop zet je maandelijks een klein bedrag opzij. Zolang er niemand binnen jouw KOFonds ziek wordt, ben je dus gewoon aan het sparen.

Schenken

Schenken

Word je ziek? Dan krijg je schenkingen van de andere leden van je KOFonds. Zo overbrug je die lastige periode. De schenkingen zijn belastingvrij.

Professionele en sociale steun

De leden van een KOFonds steunen elkaar niet enkel financieel. Ze helpen elkaar, nemen taken uit handen van de zorgbehoevende, creëren een buddysysteem en ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar.

Solidariteit en vertrouwen

Samen met de andere leden van je KOFonds, creëer je een solidair netwerk. Jullie leren elkaar kennen en vertrouwen. En jullie maken afspraken die voor iedereen transparant en duidelijk zijn.

Een KOFonds is geen verzekering. Je kan dus naast een KOFonds ook een verzekering gewaarborgd inkomen of een verzekering arbeidsongeschiktheid aangaan.

Hoeveel betaal je?

Je betaalt een bijdrage als je toetreedt, en een maandelijks lidgeld. Je stort maandelijks een klein bedrag op je eigen KOFonds-rekening. Dat is jouw spaargeld, je gebruikt het enkel voor schenkingen als iemand ziek wordt. De bedragen hangen af van je statuut. 

StatuutToetredingsbijdrageLidgeld per maandSpaarbedrag per maand op je eigen rekening
Zelfstandige in hoofdberoep€ 250,00€ 10,00€ 100,00
Meewerkende echtgenoot€ 250,00€ 10,00€ 100,00
Zelfstandig helper€ 250,00€ 10,00€ 100,00
Zelfstandige in bijberoep€ 150,00€ 7,50€ 75,00
Starter*€ 150,00€ 7,50€ 75,00
Student-zelfstandige€ 100,00€ 5,00€ 50,00
* Minder dan 3 jaar actief als zelfstandige

  • De toetredingsbijdrage en het lidgeld kan je inbrengen als een zakelijke kost van je onderneming. 
  • Het maandelijkse spaarbedrag dat je elke maand op je persoonlijke KOFonds-rekening plaatst, is een transfer van je privévermogen. Dat bedrag is geen zakelijke kost en is dus niet aftrekbaar in je beroepsonkosten.

Hoeveel krijg je bij ziekte?

Als een lid van de vereniging ziek wordt, gaan de ondernemers elkaar financieel steunen. Ze doen dat via schenkingen.

Je ontvangt schenkingen, berekend vanaf de eerste dag. Er is dus geen carensperiode, maar de uitbetaling gebeurt wel pas na één maand. Ondertussen kan je tijdens de eerste maand van je ziekte geld afhalen van je eigen KOFonds-spaarrekening.

Gedurende de maanden van ziekte of arbeidsonbekwaamheid, krijg je van iedere deelnemer in jouw KOFonds een kleine schenking. In totaal ontvang je € 1.000 per maand (hoofdberoep) of € 500 per maand (bijberoep). In de opstartfase (waarbij nog geen 20 leden zijn, maar minimum 10 leden), worden de schenkingsbedragen gehalveerd

Voorbeeld

Stel, je bent lid van een KOFonds met 41 ondernemers, en je wordt ziek. Dan ontvang je van elk van de andere 40 ondernemers van jouw KOFonds maandelijks een schenking van € 25,00. Tot je er weer bovenop bent.

Je kan maximaal 12 maanden schenkingen krijgen, onafgebroken of in verschillende periodes. Ben je langer dan 12 maanden ziek of arbeidsongeschikt? Dan zal je een andere oplossing moeten zoeken.

Een schenking is een klein bedrag dat je vrijwillig geeft van een andere privépersoon en heeft geen fiscale gevolgen.

Schenkingen zijn geen inkomsten uit arbeid en geen uitkeringsrecht. Daardoor maken ze geen deel uit van je inkomstenbelasting. Ze zijn ook geen premie of verzekering.

Je krijgt het bedrag netto.

Gelijkaardige systemen in andere landen worden zelden geconfronteerd met heel langdurige ziekte of een hoge ziektegraad. 

Gebeurt het toch? Dan springt de Stichting KOFonds bij. De Stichting verwerft haar fondsen uit een deel van de toetredingsbijdrage en het lidgeld van de leden.  

Hoe zit een KOFonds in elkaar?

Een KOFonds is een feitelijke vereniging. KOFship – dat zijn wij – helpt bij de oprichting van de vereniging. We zorgen ervoor dat elke vereniging wettelijk in orde is en helpen de KOFondsen om goed te functioneren. De vereniging werkt deels volgens de statuten die voor alle KOFondsen gelden en deels volgens wat de leden zelf besluiten. 

Een KOFonds bestaat uit:

10 tot 50 leden

De leden zijn lokaal, per beroepsgroep of vanuit persoonlijke contacten verenigd

Een bestuur

Bij de oprichting kiezen de leden van de vereniging een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Statuten en een reglement

Wij voorzien statuten en een intern reglement.

Het reglement kunnen de leden wijzigen op de jaarlijkse algemene vergadering.

Professionele ondersteuning

Zowel bij het samenbrengen van leden als bij de oprichting en het beheer van de KOFonds-verenigingen kan je op onze professionele steun rekenen:

  • We organiseren informatieavonden voor geïnteresseerden
  • We richten de feitelijke vereniging voor elk KOFonds op
  • We stellen de statuten en reglementen van de KOFondsen op
  • We adviseren de algemene ledenvergadering bij haar besluitvorming
  • We geven administratieve ondersteuning
  • We volgen schenkingen op
  • We volgen de regelgeving op

Verplichtingen van de leden

De leden moeten de afspraken van hun KOFonds in een reglement vastleggen en ondertekenen allemaal een lidmaatschapsovereenkomst. Minstens een keer per jaar komen ze bijeen op de algemene ledenvergadering. Daar nemen ze hun besluiten met gewone meerderheid. Drie leden nemen ook bestuurstaken op.

Een KOFonds is natuurlijk meer dan een formele vereniging. Het is groep zelfstandigen en ondernemers die ervoor gekozen hebben om samen in een solidair en dynamisch netwerk te stappen. Om dat te realiseren organiseert een goed draaiend KOFonds ook andere activiteiten. De leden kunnen de bestuurstaken jaarlijks herzien en zo de lasten verdelen.

Een KOFonds is een feitelijke vereniging volgens Belgisch recht. Ze kan zonder notaris opgericht worden en ze wordt niet ingeschreven bij de KBO, de Nationale Bank of de Kamer van Koophandel. De statuten en het reglement zijn noodzakelijk om een bankrekening voor de vereniging te openen.

Om een KOFonds op te starten heb je minstens 10 geïnteresseerde ondernemers nodig. De maximale grootte van de groep is 50.  Zo kan je makkelijk ongedwongen contact houden, vergaderen en besluiten nemen.

Een KOFonds kan lokaal opgericht worden als zelfstandigen en ondernemers uit 1 provincie of 1 stad interesse hebben. Tot zo’n lokaal KOFonds kan je onmiddellijk toetreden.

Een andere mogelijkheid is een KOFonds per beroepsgroep (zoals journalisten uit een bepaalde provincie) of KOFondsen die vanuit een andere vereniging groeien. 

In een bestaand KOFonds dragen deelnemers nieuwe kandidaten uit hun eigen netwerk voor. Dat bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar ook het onderlinge vertrouwen. 

Een deelnemer kan een ziekte veinzen, maar licht daarmee niet een systeem van sociale uitkeringen of van verzekeringen op. Als je beweert ziek te zijn, terwijl dit niet zo is, dan licht je collega-ondernemers op, die aan jou hun vertrouwen hebben geschonken.

Als iemand zijn of haar KOFonds oplicht, zal de vereniging het lid royeren. Het spreekt voor zich dat het lid niet alleen zijn KOFonds-lidmaatschap verliest, maar ook een deel van zijn professioneel netwerk.