Een KOFonds bestaat uit 10 tot maximaal 50 zelfstandigen en ondernemers. Ze steunen elkaar financieel bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarvoor zetten ze elke maand geld opzij. Ze steunen elkaar ook sociaal en professioneel.

Je kan zelf een KOFonds oprichten, met je eigen netwerk. Je kan je ook aansluiten bij andere geïnteresseerden.

Wij – KOFship – ondersteunen alle KOFondsen en helpen jou om een KOFonds te vinden dat bij je past.

Hoe werkt het?

Aansluiten

Aansluiten

Geïnteresseerde ondernemers en zelfstandigen richten samen een KOFonds vereniging op.

Dit kan vanuit een bestaand netwerk.  Je kan ook aansluiten bij een bestaande KOFonds vereniging.

Een KOFonds is een feitelijke vereniging.

KOFship zorgt voor de basisdocumenten, administratie, ondersteuning en advies.

 

Een eigen rekening openen

Een eigen rekening openen

Sluit je aan bij de KOFonds Community?  Dan betaal je een eenmalige administratieve bijdrage en een maandelijkse fee.  Je opent een persoonlijke KOFonds-rekening, om schenkingen te geven of te ontvangen.

Op deze rekening kan je eventueel maandelijks een klein bedrag opzij zetten.

Zolang er niemand binnen jouw KOFonds vereniging ziek wordt, ben je dan gewoon aan het sparen.

Schenken en schenkingen ontvangen

Schenken en schenkingen ontvangen

Wordt een collega ziek?  Dan schenk jij maandelijks een klein bedrag.

Word jij ziek? Dan ontvang jij schenkingen van de andere leden van je KOFonds.

De schenkingen zijn belastingvrij.

Professionele en sociale steun

De leden van een KOFonds vereniging steunen elkaar niet enkel financieel. Ze helpen elkaar, nemen taken uit handen van de zorgbehoevende, creëren een buddysysteem en ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar.

Solidariteit en vertrouwen

Samen met de andere leden van de KOFonds Community, creëer je een solidair netwerk. Jullie leren elkaar kennen en vertrouwen. En jullie maken afspraken die voor iedereen transparant en duidelijk zijn.

Een KOFonds is geen verzekering. Je kan dus naast een KOFonds ook een verzekering gewaarborgd inkomen of een verzekering arbeidsongeschiktheid aangaan.

Hoeveel betaal je?

KOFship regelt alles. Je treedt als ondernemer toe tot de KOFonds Community, en je betaalt daarvoor een eenmalige administratieve bijdrage en een maandelijkse fee.

Je opent ook een persoonlijke rekening om aan jouw engagementen tegenover de KOFonds Vereniging te voldoen. Je gebruikt deze rekening enkel om schenkingen te doen aan een zieke collega, of om schenkingen te ontvangen. Hierop kan je eventueel ook sparen.

De hoogte van de administratieve bijdrage en de maandelijkse fee hangen af van je statuut als zelfstandige (excl. BTW) 

StatuutAdministratieve bijdrageMaandelijkse fee
Zelfstandige in hoofdberoep€ 250,00€ 12,50
Meewerkende echtgenoot€ 250,00€ 12,50
Zelfstandige helper€ 250,00€ 12,50
Zelfstandige in bijberoep€ 150,00€ 10,00
Starter (hoofd- of bijberoep)€ 150,00€ 10,00

  • Je betaalt een eenmalige administratieve bijdrage en een maandelijkse fee. Hiermee wordt je lid van de KOFonds Community. Deze kosten kan je inbrengen als een zakelijke kost van je onderneming.
  • Na een jaar wordt aangeboden om de administratieve fee jaarlijks te betalen. Dit scheelt een stukje administratie.

Hoeveel krijg je bij ziekte?

Als een lid van de KOFonds vereniging ziek wordt, gaan de andere leden elkaar financieel steunen. Ze doen dat via schenkingen.

Je ontvangt schenkingen, berekend vanaf de eerste dag. Er is dus geen carensperiode, en de uitbetaling gebeurt na één maand. Ondertussen kan je tijdens de eerste maand van je ziekte geld afhalen van je eigen KOFonds-spaarrekening.

Gedurende de maanden van ziekte of arbeidsonbekwaamheid, krijg je van iedere ander lid in jouw KOFonds vereniging een kleine schenking. In totaal ontvang je € 1.000 per maand (hoofdberoep) of € 500 per maand (bijberoep). In de opstartfase (waarbij nog geen 20 leden zijn, maar minimum 10 leden), worden de schenkingsbedragen gehalveerd

Voorbeeld

Stel, je bent lid van een KOFonds met 41 ondernemers, en je wordt ziek. Dan ontvang je van elk van de andere 40 ondernemers van jouw KOFonds maandelijks een schenking van € 25,00. Tot je er weer bovenop bent.

Je kan maximaal 12 maanden schenkingen krijgen, onafgebroken of in verschillende periodes.

Ben je langer dan 12 maanden ziek of arbeidsongeschikt? Dan gaat de overheid er van uit dat je volledig arbeidsongeschikt bent, en dan zal je een andere oplossing moeten zoeken.

Een schenking is een klein bedrag dat je vanuit jouw privé vermogen vrijwillig geeft van een andere privé persoon en dit heeft dus geen fiscale gevolgen. Dit is dus geen premiebetaling van een verzekering.

Je kan een schenking niet inbrengen als een zakelijke kost.

Schenkingen die je krijgt, zijn bedragen die je ontvangt van privé personen.

Ze zijn dus geen inkomsten uit arbeid en geen uitkeringsrecht. Daardoor maken ze geen deel uit van je inkomstenbelasting.

Je ontvangt deze schenkingen netto, er is dus geen belasting op verschuldigd.

Gelijkaardige systemen in andere landen worden zelden geconfronteerd met heel langdurige ziekte of een hoge ziektegraad. 

Gebeurt het toch? Dan springt de Stichting KOFonds bij (indien opgericht). De Stichting verwerft haar fondsen uit een deel van de administratieve bijdragen van de leden.  

Hoe zit een KOFonds in elkaar?

Een KOFonds is een feitelijke vereniging. KOFship – dat zijn wij – helpt bij de oprichting van de vereniging. We zorgen ervoor dat elke vereniging wettelijk in orde is en helpen de KOFondsen om goed te functioneren. De vereniging werkt deels volgens de statuten die voor alle KOFondsen gelden en deels volgens wat de leden zelf besluiten. 

Een KOFonds bestaat uit:

10 tot 50 leden

Er zijn geen criteria om lid te worden.

De leden zijn lokaal of regionaal,  uit alle beroepsgroepen of per beroepsgroep, of ze zijn vanuit persoonlijke contacten verenigd.  Vanuit een eigen netwerkvereniging kan ook een KOFonds-vereniging opgestart worden.

Een bestuur

Elk KOFonds is een aparte vereniging en heeft een bestuur.

Bij de oprichting kiezen de leden van de vereniging een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

Statuten en een reglement

Wij voorzien statuten en een intern reglement per vereniging.

Het reglement kunnen de leden wijzigen op de jaarlijkse algemene vergadering.

Professionele ondersteuning

Zowel bij het samenbrengen van leden als bij de oprichting en het beheer van de KOFonds-verenigingen kan je op onze professionele steun rekenen:

  • We organiseren informatieavonden voor geïnteresseerden
  • We richten de feitelijke vereniging voor elk KOFonds op
  • We stellen de statuten en reglementen van de KOFondsen op
  • We adviseren de algemene ledenvergadering bij haar besluitvorming
  • We geven administratieve ondersteuning
  • We volgen schenkingen op
  • We volgen de regelgeving op

Verplichtingen van de leden

De leden moeten de afspraken van hun KOFonds in een reglement vastleggen en ondertekenen allemaal een lidmaatschapsovereenkomst. Minstens een keer per jaar komen ze bijeen op de algemene ledenvergadering. Daar nemen ze hun besluiten met gewone meerderheid. Drie leden nemen ook bestuurstaken op.

Een KOFonds is natuurlijk meer dan een formele vereniging. Het is groep zelfstandigen en ondernemers die ervoor gekozen hebben om samen in een solidair en dynamisch netwerk te stappen. Om dat te realiseren organiseert een goed draaiend KOFonds ook andere activiteiten. De leden kunnen de bestuurstaken jaarlijks herzien en zo de lasten verdelen.

Een KOFonds vereniging is een feitelijke vereniging volgens Belgisch recht. Ze kan zonder notaris opgericht worden en ze wordt niet ingeschreven bij de KBO, de Nationale Bank of de Kamer van Koophandel. De statuten en het reglement zijn noodzakelijk om een bankrekening voor de vereniging te openen.

Om een KOFonds vereniging op te starten heb je 3 geëngageerde ondernemers nodig die een bestuur vormen. Samen zoeken ze naar geïnteresseerde ondernemers, en vanaf 10 leden kan een KOFonds gestart worden. De maximale grootte van de groep is 50.  Zo kan je makkelijk ongedwongen contact houden, vergaderen en besluiten nemen.

Een KOFonds vereniging kan lokaal opgericht worden als zelfstandigen en ondernemers uit 1 provincie of 1 stad interesse hebben. Tot zo’n lokaal KOFonds kan je onmiddellijk toetreden.

Een andere mogelijkheid is een KOFonds per beroepsgroep (zoals journalisten uit een bepaalde provincie) of KOFondsen die vanuit een andere vereniging groeien. 

In een bestaand KOFonds dragen deelnemers nieuwe kandidaten uit hun eigen netwerk voor. Dat bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar ook het onderlinge vertrouwen. 

Een deelnemer kan een ziekte veinzen, maar licht daarmee niet een systeem van sociale uitkeringen of van verzekeringen op. Als je beweert ziek te zijn, terwijl dit niet zo is, dan licht je collega-ondernemers op, die aan jou hun vertrouwen hebben geschonken.

Als iemand zijn of haar KOFonds oplicht, zal de vereniging het lid royeren. Het spreekt voor zich dat het lid niet alleen zijn KOFonds-lidmaatschap verliest, maar ook een deel van zijn professioneel netwerk.