Een derde van de zelfstandigen in België is een vrouw

Internationale vrouwendag op 8 maart

Vrouwen vertegenwoordigen een derde van alle ondernemers. Eén op drie zelfstandigen in België is een vrouw. De kloof met mannen verkleint in ons land jaar na jaar en het percentage vrouwelijke ondernemers ligt in België hoger dan het Europees gemiddelde.

Op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw zette de FOD Economie een nieuwe tool online om trends in vrouwelijk ondernemerschap te objectiveren en te volgen.

Daaruit blijkt dat een op drie zelfstandigen in België een vrouw is. Vrouwen zijn dus nog altijd minder snel geneigd te kiezen voor een zelfstandig beroep en leiden nog te vaak kleinere bedrijven met minder werknemers dan hun mannelijke collega’s. 

Inhaalbeweging in opmars

De cijfers over vrouwelijk ondernemerschap evolueren toch geleidelijk aan in de goede richting. Al enkele jaren is de toename van het aantal zelfstandigen verhoudingsgewijs groter bij vrouwen dan bij mannen, waardoor de genderkloof in de Belgische ondernemerswereld stilaan kleiner wordt. Terwijl vrouwen in 2007 33,7 % van de zelfstandigen in ons land vertegenwoordigden, steeg dat percentage tot 35 % in 2022.

Die inhaalbeweging zal naar verwachting aanhouden omdat vrouwelijke zelfstandigen (inclusief helpers) een iets jonger profiel hebben dan mannelijke zelfstandigen. Zo is 12,8 % van hen jonger dan 30 jaar en 22,7 % is tussen de 30 en 40 jaar (tegenover respectievelijk 10,7 % en 21,1 % voor mannen). Daarnaast is bijna 85 % van de vrouwelijke zelfstandigen jonger dan 60 jaar, terwijl dat percentage voor mannen 80 % is.

De meeste vrouwelijke zelfstandigen en helpers zijn actief in de vrije beroepen en de handel. Toch blijven die sectoren overwegend mannelijk. De dienstensector is de enige sector waarin er meer vrouwelijke zelfstandigen zijn dan mannen. De industriesector vertoont daarentegen het grootste onevenwicht tussen mannen en vrouwen. De vrouwen vertegenwoordigen hier minder dan een vijfde van de ondernemers.

Een update over vrouwelijk ondernemerschap vindt je terug op de website van de FOD Financiën

België is een goede leerling

Hoewel het percentage vrouwelijke ondernemers in België minder dan de helft bedraagt van het percentage van mannelijke ondernemers, blijft dat cijfer hoger dan dat van onze Franse, Luxemburgse en Duitse buren. Daarnaast is het hoger dan het gemiddelde van alle lidstaten van de Europese Unie. Bovendien stellen we vast dat Belgische vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn, minder vaak dan mannen werknemers in dienst hebben, een situatie die ook in andere Europese landen merkbaar is.

Het verheugt ons te zien dat verhoudingsgewijs steeds meer vrouwen als zelfstandige aan de start gaan en daar ben ik blij om. Om dit verschijnsel te begeleiden en aan te moedigen, steunen wij een reeks initiatieven die erop gericht zijn deze situatie verder te verbeteren, met name door de toegang tot financiering te verbeteren, het sociale statuut van zelfstandigen te verbeteren en de netwerkvorming van vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.” David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s