Freelance update – het SERV rapport

We starten met een reeks van artikelen over freelance ondernemen.

De basis voor deze reeks is een rapport van de SERV, gepubliceerd in 2023.  Dit rapport is dan weer een update van het rapport ‘Freelance ondernemen in Vlaanderen’ dat in 2017 door de Stichting Innovatie & Arbeid uitgebracht werd.

Auteur : Katrien Penne

Kwantitatieve analyse

De kwantitatieve analyse uit 2017 werd overgedaan met actuele statistische informatie. De SERV verzamelde aan de hand van literatuuronderzoek de meest relevante informatie die de voorbije vijf jaar ter beschikking kwam. Katrien Penne toetste dit af in achtergrondgesprekken met freelancers, experten en sociale partners. Dit gebeurde aan de hand van een gespreksschema dat afgesproken werd binnen de expertengroep van de SERV die dit rapport mee opvolgde.

De uitgangspunten en analyses uit het rapport 2017 blijken verrassend actueel gebleven. Het blijft een basisrapport om de problematiek van de freelancers in Vlaanderen te benaderen. Eerder dan dit opnieuw te herhalen of herformuleren, heeft de auteur, Katrien Penne, er voor geopteerd het eerste rapport als onderdeel van een tweeluik te hanteren.

Evoluties

Vertrekkend van de bevindingen en topics van vijf jaar geleden, bevat dit rapport een overzicht van de belangrijkste evoluties en tendensen die zich sedertdien voordoen, kwantitatief en kwalitatief. Het gaat om de impact van gebeurtenissen als de coronapandemie, de Oekraïne- en energiecrisis,… Ook bekijkt het rapport globale trends die zich al langer laten gelden zoals de krapte op onze arbeidsmarkt, individualisering, globalisering en digitalisering. Er wordt ook stil gestaan bij nieuwe concepten die hierbij opgang maken, zoals platformwerk, en goed opdrachtgeverschap.

Het rapport is opgebouwd in acht hoofdstukken die onderstaande thema’s behandelen.

  • De begripsafbakening van wat we in het kader van dit rapport verstaan onder freelance ondernemen, bij gebrek aan uniforme definitie;
  • Een benaderende statistische rapportering van de evolutie van de freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt;
  • Een overzicht van de mogelijke typologieën van freelancers, met een typering van het werken in de gig economy en in de talent economy;
  • Een analyse van het hiermee samenhangende werkbaarheidsprofiel en de psychosociale risico’s die zich kunnen voordoen;
  • Het flexibel schakelen in ondernemingen en organisaties, en de rol van freelancers hierbij;
  • Het inhuurproces van freelancers, als driehoek tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, en desgevallende intermediaire bemiddelaar;
  • Het kader en de inhoud van het concept ‘Goed opdrachtgeverschap’;
  • De initiatieven ter ondersteuning van freelancers (belangenbehartiging en beleid).

Deze thema’s komen terug in de artikelenreeks die op deze website verschijnt.

Wij danken expliciet mevrouw Katrien Penne voor haar toestemming om deze artikelreeks te maken.